Left Banner

 • Baner części

REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.agamot.pl

Sprzedającym jest F.H.U. AGAMOT Agnieszka Hetmańczyk dostępny pod adresem Krzywopłoty ul. Zielona 3 , prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 637-181-83-82, Regon: 120193629 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonów +48 501 898 550
korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@agamot.pl

 

§ 1 Definicje
 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Użytkownik/Klient - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu (Kupujący) lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi „Moje konto” (Użytkownik) oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem drogi elektronicznej.
 2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Sprzedawcę.
 4. Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej http://www.sklep.agamot.pl/ służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.
 5. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
 6. Dane kontaktowe oznaczają:
 • w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://www.sklep.agamot.pl/.
 2. Sklep internetowy (e-Sklep lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.sklep.agamot.pl/ za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.
 3. Towar/ Produkt - rzeczy, które są sprzedawane w sklepie i mogą być przedmiotem zamówienia przez Klienta.
 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub usług zawarta pomiędzy sprzedawcą a Klientem
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 6. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania sprzedawanych towarów i usług w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 1.
 2. Sklep internetowy F.H.U. AGAMOT prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 3.
 4. Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego

§ 3 Składanie zamówień 

 1. Podczas składania wszelkich zamówień Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.
 2. Kupujący, aby złożyć Zamówienie uruchamia koszyk poprzez kliknięcie przy wybranych towarach polecenia „dodaj do koszyka” a następnie w panelu zamówienia określa ilość sztuk kupowanego towaru.
 3. Kupujący może wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT.
 4. Wedle własnego wyboru Kupujący może powrócić do panelu wyboru towarów (polecenie „kontynuuj zakupy”) by dodać kolejne towary do koszyka, usunąć wybrany towar (polecenie „usuń”) albo otworzyć panel płatność i dostawa (polecenie „dalej”) gdzie określa się sposób dostawy oraz formę zapłaty.
 5. Po kliknięciu „dalej” Kupujący zostaje przeniesiony do panelu adres dostawy gdzie w odpowiednich rubrykach podaje dane kontaktowe celem umożliwienia zawarcia umowy oraz jej realizacji.
 6. Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza zaznaczając stosowne oświadczenie.
 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 8. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zwarcie umowy sprzedaży.
 9. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru przez Klienta.
 10. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta zostanie wysłane elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę złożonego zamówienia wraz z podsumowaniem.
 11. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 12. - Dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
 13. - jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
 14. - cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
 15. - formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
 16. - sposób płatności;
 17. - informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
 18. -Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 19. Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów poprzez Koszyk 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


 § 4 Koszty i termin wysyłki 

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), lub przelewem (przedpłata) na konto bankowe sklepu.
 3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 3. W przypadku odbioru osobistego (gotówka, karta płatnicza, BLIK)
 4. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 6 Odstąpienie od umowy 

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 4. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej bądź w inny sposób wybrany przez Konsumenta, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 5. Konsument może skorzystać z dowolnego wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży 
 6. Warunki przyjęcia zwrotu towaru

 • pisemne zgłoszenie zwrotu zostało dostarczone w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru.
 • do odesłanego towaru została załączona kopia dokument zakupu.
 • odesłany towar nie nosi żadnych śladów uszkodzeń (np. montażu, użytkowania itp.)
 • towar jest odesłany w opakowaniu (nieuszkodzonym) w którym został dostarczony do klienta.
 • towar jest kompletny (w przypadku gdy część składa się z wielu elementów)
 • towar nie został sprowadzany na indywidualne zamówienie klienta
 • Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 • W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione powyżej warunki, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
 • Zwrotowi nie podlegają części elektryczne i elektroniczne

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności
 3. pisemnie na adres: F.H.U. AGAMOT  32-310 Krzywopłoty ul. Zielona 3
 4. - pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@agamot.pl
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 6. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
 7. Konsument składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru
  na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady
 8. Konsumentowi przysługuje prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad,
  albo wadę usunie.
 9. W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Konsument składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
 10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
 12. imię i nazwisko (nazwę Firmy);
 13. adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
 14. przedmiot reklamacji (nazwę wyrobu, opis);
 15. przyczynę reklamacji;
 16. żądanie rozpoznania reklamacji;
 17. podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).
 18. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Konsumenta. 
 19. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta.
 20. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych odeśle na swój koszt reklamowany produkt.
 21. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.
§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 • Klient może w trakcie Rejestracji dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Kupującego, podany w formularzu rejestracyjnym.
 • Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
 • Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać e-mail na adres: sklep@agamot.pl

 

§ 9  Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej
 

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 2. korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
 4. korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 6. korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 7. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

                                                                                      Życzymy udanych zakupów